top of page

FULL  SERVICE

มาตรฐานการให้บริการดูแลลูกค้าคนสำคัญ

Full Service

풀 서비스

ดูแลลูกค้าให้สวยดั่งใจฝัน

독점 서비스_edited.jpg

EXCLUSIVE SERVICES

บริการฟรีก่อนการเดินทางไปศัลยกรรม

   บริการฟรีหลังการเดินทางไปศัลยกรรม

woman (1).png

ล่ามศัลยกรรมเฉพาะทาง

ดูแลทุกขั้นตอนการเข้ารับการปรึกษา

บริการเลี้ยงต้อนรับ

Welcome Dinner

sheet.png

บริการดำเนินเอกสารเข้าประเทศไทย

บริการ Tax refund

บริการปรึกษา ประเมินราคา

จองคิว ประสานงาน

บริการดำเนินเอกสารเข้าประเทศเกาหลีใต้

(เอกสารรับรองการผ่าตัด)

ambulance.png

บริการดูแลหลังผ่าตัดฟรี 1 ปี

บริการฉายแสงลดบวม ทรีตเมนท์

Work-life Balance (1).png

ยาทานหลังผ่าตัด

อาหารลดบวม 7 วัน

bottom of page